“นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)”

เรียน          ลูกค้าทุกท่าน

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 พิพเพอร์ สแตนดาร์ด จึงขอแจ้ง “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)” เพื่อให้ผู้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบดังนี้

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ยึดถือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ของแบรนด์ โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่แบรนด์ พิพเพอร์ สแตนดาร์ดได้ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจในนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูล

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยพิพเพอร์ สแตนดาร์ด อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เป็นครั้งคราว พิพเพอร์ สแตนดาร์ด จึงขอแนะนำให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง อ่านนโยบายดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายเป็นระยะ ๆ โดยพิพเพอร์ สแตนดาร์ด จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของแบรนด์

ทั้งนี้ พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการดำเนินงานของแบรนด์ เท่านั้น ได้แก่

1.   เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของท่าน

2.  เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการให้ความเห็นชอบของลูกค้า

3.   เพื่อให้บริการในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า โปรโมชั่น รวมไปถึง การให้ข้อมูลสินค้าและ Online Platform  ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร

4.   เพื่อใช้ประมวลผลข้อมูล

5.   เพื่อการติดต่อ การแจ้ง การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและทดสอบของแบรนด์

6.   เพื่อนำส่งข้อมูลไปตามคำสั่งหรือคำขอของผู้มีอำนาจตามกฎหมายกรณีได้รับการร้องขอ

7.   เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแบรนด์

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ให้ชมรมฯ ยกเลิกความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถขอใช้สิทธิได้ที่

ฝ่ายการตลาด

ขอแสดงความนับถือ

พิพเพอร์ สแตนดาร์ด

โทรศัพท์ : 02-719-8897

E-mail: [email protected]

Leave a Comment

This site is registered on wpml.org as a development site.